מדיניות פרטיות

ברוכים הבאים למדיניות הפרטיות של אתר "מוזמנים"!

 

1.       במסגרת השימוש באתר https://www.mozmanim.co.il/ החברה עשויה לאסוף עליך מידע באמצעים המפורטים להלן. יובהר, כי לא חלה עליך כל חובה למסור מידע כאמור, ומסירתו נעשית מרצונך החופשי ובעצם השימוש באתר, אתה מביע את הסכמתך לאיסוף, שמירה ושימוש במידע באופן המתואר במדיניות זו.

 

2.       האמור במדיניות פרטיות זו מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים ולצורת רבים בצורה שווה.

כללי

3.       החברה מכבדת את פרטיותם של הגולשים באתר ו/או הרוכשים את המוצרים והשירותים השונים המוצעים במסגרתו. מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, הנה לסקור, בין היתר, את האופן שבו משתמשת החברה במידע שנמסר לה על ידך (לרבות פרטי צדדים שלישיים) ו/או נאסף על ידה בעת השימוש באתר וכן את האופן שבו אתה מבצע שימוש בתוכן המצוי באתר ו/או אליו הגולש נחשף באמצעותו.

 

4.       החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, כדי שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטורים. במקרה שכזה, השינוי יעודכן במסמך זה ויפורסם באתר. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים, יעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.

 

רישום

 

5.       חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תתבקש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש.

 

6.       החברה תהיה רשאית לשמור את פרטיך כמפורט לעיל וזאת במטרה לנהל את מאגר הלקוחות שלה, לרבות טיפוח ועידוד נאמנות באמצעות ניתוח הרגלי הקניה וקיום מבצעים ותמריצים, דיוור ישיר למטרות אלו ולצרכים שיווקיים, עריכת ניתוחים, סקרים ומחקרים והעברת המידע לצדדים שלישיים לצורך משלוח הצעות מיוחדות ואחרות.

איסוף ושימוש במידע

7.       החברה רשאית לעשות שימוש במידע שנתקבל ממך גם במקרים הבאים: לשם יצירת קשר איתך במקרה הצורך; לצורך תחזוקת האתר ו/או המערכת; לצורך שיפור המידע והתכנים שהחברה תציע במסגרת האתר ועוד.

 

8.      הנהלת האתר תהיה רשאית להציג או לשלוח לך עדכונים עבור השירות שרכשת באמצעות הדואר האלקטרוני, ובכלל זה גם עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים וחידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב- 1982. במידה ואינך מעוניין להופיע ברשימת הדוור- עליך לציין זאת במפורש בכתב או להסיר עצמך בכל עת מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך.

 

 

 

9.      מובהר בזאת כי לאור אופי הפלטפורמה אתה מתחייב שלא לבצע הפצת הודעות טקסט (SMS) ו/או לשלוח דואר זבל (SPAM) לאורחים/מוזמנים שאינך בקשר מולם (בהתאם להוראות החוק). כמו כן, אתה מתחייב להזדהות בצורה ברורה בתור השולח או מזמין האירוע ולמסור את מלוא הפרטים המדויקים והנכונים עבור האירוע (מודגש כי כל טעות בפירוט האירוע ו/או במסירת פרטים של צדדים שלישיים הינה באחריותך בלבד).

 

10.   עוד מובהר כי האתר משתמש בעוגיות ('Cookies', להלן: "עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות שלך, לאפיין את המוצרים והשירותים המתאימים לך ולצרכי אבטחת מידע.

 

11.   עוגיות הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר ייסגר הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שניתן לראות בעת הכניסה לאתר. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

 

12.   אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. עם זאת, נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.

מסירת מידע לצד שלישי

13.   החברה תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים אותך בשמך ו/או בפרטי זהותך (כגון כתובת), וזאת למעט במקרים כדלקמן:

·           על פי דרישתך ו/או בהסכמתך המפורשת;

·           לצורך העברתם לספקי התוכן (לרבות חברות האשראי) על מנת להשלים את פעולת הרכישה שביצעת באתר ו/או תשלומים מצדדים שלישיים;

·           במסגרת שיתופי פעולה עם חברות קשורות עסקית עם החברה;

·           בכל מקרה בו תתבצע הפרה של תנאי השימוש באתר, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם ביצעת או ניסית לבצע באמצעות האתר פעולות המנוגדות להוראות כל דין;

·           בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים;

·           בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין הצדדים ו/או מי מטעמם;

·           בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושה של החברה ו/או של צדדים שלישיים;

·           במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה לצדדים שלישיים. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.

 

אבטחת מידע

14.   החברה תשתמש באמצעי הגנה והצפנה מסוג SSL, הנהוגים בתחום הסחר המקוון, ובהתאם לנדרש על פי כל דין. מובהר כי אמצעי ההגנה האמור נועדו לאבטחת זרימת מידע מוצפנת בין מחשב המשתמש בזמן ביצוע ההרשמה ו/או הרכישה לבין שרתי האתר והחברה.

 

 

15.   ידוע לך כי החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות, אולם היא אינה יכולה למנוע שיבושים באתר באופן מוחלט.

 

16.   עוד מבהירה החברה כי במקרים שאינם בשליטתה ו/או נובעים מכח עליון, היא איננה מתחייבת, שהאתר יתנהל כסדרו ללא כל הפרעה ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית וכי ידוע לך שהחברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

 

17.   בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם ברצונך למחוק, לשנות או לתקן את המידע האישי שלך, אנא שלח הודעה לכתובת המופיעה בעמוד "צור קשר" והיא תטופל בהקדם האפשרי.

 

שימוש בכל דף ודף באתר או באיזה שירות או פעילות אחרת של אתר "מוזמנים" כפוף למדיניות זו ומשכך חשובה במיוחד קריאת מדיניות זו באופן קפדני והבנתה. השימוש כאמור מעיד כי קראת את מדיניות זו ונתת לה את הסכמתך המלאה.